Atur Pambagyo Sohibul Hajat [Tuan Rumah]

Assalamu’alaikum wr wb,
Kanthi linambaran sedyo tulusing manah sinartan lebdo luhuring budi, mugi-mugi karaharjan sarto katentreman tansah kajiwo kasaliro dhumateng kulo dalah panjenengan sami,   Nuwun  mugi kapareng munjuk atur dhumateng sagung poro rawuh, langkung rumiyin dhumateng panjenenganipun :

Para sesepuh  dalah pinisepuh ingkang satuhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur luhur, soho ingkang dhahat kinabekten;

Para brayat keluarga, tangga tepalih, lan sagung poro rawuh ingkang tansah dahat kinurmatan lan ingkang tanasah cinaket-ing manah.  

Langkung rumiyin  sumonggo tansah ngaturaken pujo lan puji syukur  konjuk wonten ngarsanipun  Gusti ingkang maha Agung – ingkang sampun hambabar sakathahing karohmatan, kaberkahan, taufik, hidayah, sarto inayahipun ingkang hamawurahan, satemah ing titi wanci dinten puniko – kito saget pepanggihan, nunggil papan, nunggil swasono , nunggil sedyo, lan nunggil karso, kanthi winantu ing kawilujengan, bagas kuwarasan tuwin  karahayon kalis saking sambikolo , lan  uwal saking rubedo,

Saklajengipun mugi linepatno saking deduko lan tinebihno saking saliring sesendhu, kulo marak mangarso cumantoko nggempil kamardikan matur wonten ngarso panjenengan sami, ..

Kulo minongko sohibul hajat ( tuan rumah ),  mboten katalumpen  ngaturakan pambagyo rahayu wilujeng,  sugeng rawuh sugeng lenggah lan sugeng silaturahmi.  Lan ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpo pepindhan dumateng Bapak,ibu lan sedoyo brayat keluwargo lan poro tonggo tepalih,  ingkang sampun kepareng rawuh netepi saking ulemanipun kulo dalah keluargo.

Ewo semanten saking keluwargo mriki, saestu nyuwun pangapunten ingkan kathah, sakawit mboten saget angaturi pakurmatan ingkang sae ingkang dipun wastani Gupuh, lungguh, Suguh lan pangrengkuh.  Kanthi meniko sedoyo kalepatan lan kekirangan saking kulo minongko tuan rumah,  mboten namung kolo agunging samudro pangaksami ingkang mawantu-wantu,

Saklajengipun jumbuh kaliyan pepanggihan  ingkang katindakaken ing dinten puniko , panjenengan sedoyo kasuwun rawuh inggih awit wonten gandheng cenengipun lan sambung rapetipun kaliyan hajad kulo dalah keluargo.
Ingkang sepisan panjenengan kasuwun hanjumenengi, hangestreni sarta hanyekseni.
Kaping kalih rawuhipun panjenengan sedaya mboten sanes hamung kasuwun sakhatahing jurung pamuji, idi pangestu sarto sawab pandongo

Gegandhengan wonten ing iti weanci wedal dinten npunika kulo dalah keluargo badhe amurwakani/miwiti sarto nyahati ngenggeni griyo ingkang nembe kulo damel,

pramilo kanti kebak ing panuwun sarto raos syukur konjuk mring ngarsaning Gusti, ugi raos panarimo ingkang tanpo pepindhan katur dhumateng sagung poro rawuh ingkang sampun kasdu sarto kapareng minangkani atur ulemanipun saking kulo sakeluargo.

Saklejengipun rawuhipun panjenengan sami, ugi kasuwun ikhlasipun sesarengan maos Surat Yasin sarto Tahlil kanti berjamaaa’ah ing pangajap mugi-mugi anggenipun  kulo lan keluargo hangenggeni griyo ingkang neembe dados punika,  tansah dipun paringono kesehatan,, kawilujengan, katentreman, kabagyan, sarto pikantuk rindhanipun Allah SWT.

Saklajengipun perlu kawuningan bilih rawuhipiun  panejengnan sedoyo sa-eba minongko dados sarono raos gumbiraning manahn kulo, bebasan kadyo kajugrugan wukir sari, kablaabak samudro madu. Asreping manah kulo kadosdene siniram tirto wayu sewindu awit nampi katresnanipun panjenengan sami.

Ewo kulo sakeluargo mboten saget ngaturi pinwales punopo-punopo, hamung nderek ndedongo mugi-mugi rawuhipun panjenengan sedoyo dadosa amal sholeh lan amal ibadah,  lan mugi-mugi pikantuk ganjaran saking ngarsanipun Allah SWT, kanti kulo aturaken  “ JAZAAKUMULLAHAHU AHZANAL JASA WATYAWABAN JAZILLA , Amin, Allohuma Amin.

Ingkang pungkasan, mugi-mugi kanti iringing pandongo panjenengan sedoyo , Kulo sakeluargo saget krasan wonten ing griyo  ingkang enggal punika,  lan mugi-mgi griyo ingngkang punika minongko dados sarono ibadah,  sarto nuwuhaken raos tentrem, ayem, tumpraping sedoyo keluargo, saget guyup rukun kaliyan tonggo tepalih, lingkungan lan sagung masyarakat sakwetahipin.

Kanthi pangajab, mugi-mugi  kulo lan panjenengan sedoyo tansah dipun paringono pinardowo ing yuswo, cinaket ing rejeki tansah saget kasembadan sedoyo  ingkang dipun jongko.

Makaten ingkang saget kulo aturaken, purwo madyo wasono hambok menawi wonten cewet- cacating boso, galap gangsuling ukoro, sarto wonten kithaling tembang-tembung sarto kiranging toto trapsilo,  mboten namung kulo minongko sohibul hajat, nyuwun lumunturing sih samudro pangaksami ingkang mawantu-wantu.
Bilahittaufik wal Hidayah Wassalamu’alaikum Wr Wb